بسم الله الرّحمن الرّحیم
مبدّل تاریخ و زمان
jdf.scr.ir
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ | و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او مسخّر شده اند مسلّماً در این [امور] برای مردمی که تعقّل می‏کنند نشانه هاست | سوره ی نحل ، آیه ی 12
پرش به فهرست مطالب
jdf.php جداول راهنمای
# جدول های راهنمای نرم افزار #

جدول شماره ی 1 _ فهرست توابع نرم افزار
تابع مشابه تعداد
پارامترها
توضیحات نام تابع
date 5 امّا با تاریخ هجری شمسی و امکانات و پارامترهای اضافه ، date مشابه تابع jdate
strftime 5 امـّا با تاریخ هجری شمسی و امکانات و پارامترهای اضافه ، strftime مشابه jstrftime
mktime 8 تبدیل زمـان ورودی (هجری شمسی) به برچسب زمانی اش به وقـت ســرور jmktime
getdate 4 تبدیل یک برچسب زمانی به آرایه ای از تاریخ هجری شمسی و عناصر زمـــان jgetdate
checkdate 3 بررسی صحیح بودن تاریخ هجری شمسی - با اعداد ورودی: سال ، روز ، ماه jcheckdate
- 3 تبدیل اعداد موجود در بین یک متن یا عبارت ، به اعداد انگلیسی یـــا فارسی tr_num  ‌
- 2 تبدیل اعداد مربوط به تاریخ و زمان به کلمات فارسی با خروجی آرایه یا متنی jdate_words
- 4 تبدیل تاریخ از میلادی به هجری شمسی - آرایه ای: روز, ماه, سال_ یا متنی gregorian_to_jalali
- 4 تبدیل تاریخ از هجری شمسی به میلادی - آرایه ای: روز, ماه, سال_ یا متنی jalali_to_gregorianjdate() جدول شماره ی 2 _ پارامترهای تابع
date(?) الزام ؟ مقدار پیشفرض توضیحات پارامترها
+ الزامی '' قالب نمایشی اطلاعات خروجی $format
+ اختیاری time() = زمان فعلی timestamp برچسب زمانی دلخواه ورودی $timestamp
! اختیاری '' این پارامتر را فعلاً خالی بگذارید $none  ‌
! اختیاری Asia/Tehran منطقه ی زمانی جهت محاسبه ی اختلاف ساعت $time_zone
! اختیاری fa زبان اعداد خروجی ، فارسی یا انگلیسی $tr_num^ jdate() جدول شماره ی 3 _کاراکترهای پارامتر اوّل تابع
date(?) مثال ۲ مثال ۱ دامنه jdate() ‍کاربرد کاراکتر در کاراکتر
- - - - کاراکترها با حروف کوچک کوچک
+ ب.ظ ق.ظ ق.ظ | ب.ظ اوقات روز - به صورت خلاصه a
! ۴ ۱ ۱ - ۴ شماره ی فصل (ربع) از سال b
+ ۱۳۸۹/۱۱/۲۲ ،۰۹:۴۶:۳۱ +۰۳:۳۰ ۱۳۹۰/۴/۴ ،۱۳:۰۸:۲۶ +۰۴:۳۰ : طبق نمونه Y/n/j ,H:i:s P :(ltr) ۱ قالب مرکّب c
+ ۲۳ ۹ ۰۱ - ۳۱ شماره ی روز از ماه - ۲ رقمی d
+ Asia/Tehran Greenwich مناطق زمانی منطقه ی زمانی تنظیم شده e
! زمستان تابستان بهار تا زمستان نام فصل با حروف فارسی f  ‌
+ ۱۲ ۷ ۱ - ۱۲ ساعت در روز -۱۲ساعته -۱یا۲رقمی g
+ ۱۲ ۰۷ ۰۱ - ۱۲ ساعت در روز - ۱۲ ساعته - ۲رقمی h
+ ۲۱ ۱۷ ۰۰ - ۵۹ دقیقه در ساعت - ۲ رقمی i
+ ۲۳ ۲ ۱ - ۳۱ شماره ی روز از ماه - ۱یا۲ رقمی j
! ۱۶ ۷۶.۲ ۰ - ۱۰۰ (**.?) در صد باقیمانده از سال k
+ چهار شنبه شنبه شنبه تا جمعه نام روز در هفته - کامل l
+ ۱۰ ۰۳ ۰۱ - ۱۲ شماره ی ماه از سال - ۲رقمی m
+ ۱۰ ۳ ۱ - ۱۲ شماره ی ماه از سال - ۱یا۲رقمی n
+ ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ شماره ی سال سال هفته ای (به عدد) چهار رقمی o
! دلو جوزا حمل تا حوت نام باستانی برج ها p
! پلنگ گاو موش تا خوک نام حیوانی سال ها q  ‌
+ ۰۹:۴۶:۳۱ +۰۳۳۰ جمعه، ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ ۱۳:۰۸:۲۶ +۰۴۳۰ شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۰ : طبق نمونه H:i:s O Y F j ,l :(ltr) ۲ قالب مرکّب r
+ ۱۷ ۰۹ ۰۰ - ۵۹ شماره ی ثانیه در دقیقه - ۲ رقمی s
+ ۳۰ ۳۱ ۳۱ | ۳۰ | ۲۹ تعداد روزهای (همان) ماه t
+ ۷۳۹۰۳۱ ۰۰۰۰۰۰ : طبق نمونه میکرو ثانیه - ۶ رقمی u
! هشتاد و نه نود و یک از ‍ تا نود و نه سال به حروف - خلاصه ی دو رقمی v
+ ۳ ۰ ۰ - ۶ شنبه=۰ ،عدد روز در هفته (IR) w
! منتظر باشید منتظر باشید به زودی " در دست ساخت " x
+ ۸۹ ۹۱ ۰۰ - ۹۹ سال (به عدد) دو رقمی y
+ ۳۰۴ ۴۱ ۰ - (۳۶۴|۳۶۵) تعداد روز (کامل) گذشته از سال z
- - - - کاراکترها با حروف بزرگ بزرگ
+ بعد از ظهر قبل از ظهر : طبق نمونه اوقات روز _ کامل A
+ ۷۱۰ ۰۹۸ ۰۰۰ - ۹۹۹ GMTزمان اینترنتی،۱.۴۴ دق‍ از۲۳:۰۰ B  ‌
! ۱۵ ۱۴ ...|۱۵|۱۴|... شماره ی قرن هجری شمسی C
+ چ ش ش تا ج حرف اوّل نام روز هفته، ش=شنبه D
! منتظر باشید منتظر باشید به زودی " در دست ساخت " E
+ دی خرداد فروردین تا اسفند نام ماه از سال - کامل F
+ ۱۹ ۷ ۰ - ۲۳ ساعت در روز - ۲۴ساعته -۱یا۲رقم G
+ ۱۹ ۰۷ ۰۰ - ۲۳ ساعت در روز - ۲۴ساعته -۲رقمی H
+ ۱ ۰ ۰ | ۱ نشانگر طولانی بودن روز = ۱ I
! بیست و نه دو یک تا سی و یک شماره ی روز از ماه به حروف J  ‌
! ۸۳.۳ ۱۴ ۱۰۰ - ۰ (**.?) در صد گذشته از سال K
+ ۰ ۱ ۰ | ۱ سال : کبیسه=۱ و غیر کبیسه=۰ L
+ دی خر فر تا اس‍ نام ماه از سال - خلاصه M
+ ۳ ۷ ۱ - ۷ یک شنبه=۱ ،عدد روز در هفته (IR) N
+ +۰۳۳۰ +۰۴۳۰ -۱۲۰۰ ، +۱۴۰۰ ":" اختلاف ساعت جهانی - بدون O
+ +۰۳:۳۰ +۰۴:۳۰ -۱۲:۰۰ ، +۱۴:۰۰ ":" اختلاف ساعت جهانی - با P
! ۶۱ ۳۲۴ (۳۶۵|۳۶۴) - ۰ تعداد روز (کامل) باقی مانده از سال Q
! منتظر باشید منتظر باشید به زودی " در دست ساخت " R
+ ام ام ام "واژه ی "ام S
+ IRST IRDT مخفف مناطق مخفّف منطقه ی زمانی تنظیم شده T  ‌
+ ۱۲۹۵۴۳۶۴۶۷ ۱۲۴۳۹۵۵۳۴۶ : طبق نمونه timestamp (Unix) برچسب زمانی U
! هزار و سیصد و هشتاد و نه هزار و سیصد و نود و یک : طبق نمونه سال به حروف - کامل V
+ ۴۳ ۱۱ ۰۰ - (۵۲|۵۳) شماره ی این هفته در سال - ۲رقم W
! منتظر باشید منتظر باشید به زودی " در دست ساخت " X
+ ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ : طبق نمونه سال (به عدد) چهار رقمی Y
+ ۱۲۶۰۰ ۱۶۲۰۰ -۴۳۲۰۰ ، ۵۰۴۰۰ اختلاف ساعت جهانی به ثانیه Z

توضیحات کاراکترهای پارامتر اوّل تابع jdate ^

 حروف کوچک

a : نمایش اوقات روز به صورت خلاصه
از ساعت ( 00:00 یا 24:00 ) یا 12:00 شب تـــا 11:59 ظهر ، به صورت "ق.ظ"
و از ساعت 12:00 ظهر تـــا 23:59 یا 11:59 شب ، به صورت "ب.ظ" خواهد بود.

b : شماره ی فصل ( ربع ) از سال
در بهار : "1" و در تابستان : "2" و در پاییز : "3" و در زمستان : "4" خواهد بود.

c : یک نمونه قالب مرکّب به صورت Y/n/j ،H:i:s P
برای مثال: "۱۳۸۹/۱۱/۲۲ ,۰۹:۴۶:۳۱ +۰۳:۳۰"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

d : شماره ی روز از ماه (برج) ، به صورت 2 رقمی
از "01" تا "29" یا "30" یا "31"
مثلاً در یکم ، "01" و در بیست و دوم ، "22" است.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

e : نمایش منطقه ی زمانی که برای اعمال اختلاف ساعت جهانی ، تنظیم شده است.
مثلاً برای جمهوری اسلامی ایران ، "Asia/Tehran" ( یا "Iran" ) است.

f : نام فصل از سال به حروف فارسی
"بهار" یا "تابستان" یا "پاییز" یا "زمستان"

g : نمایش ساعت در روز ، 12 ساعته ، 1 یا 2 رقمی
از "1" تا "12"
مثلاً برای ساعت 7 صبح و 7 عصر ، به صورت "7" است.
اعداد تک رقمی به صورت تک رقمی و اعداد دو رقمی به صورت دو رقمی هستند.

h : نمایش ساعت در روز ، 12 ساعته ، 2 رقمی
از "01" تا "12"
مثلاً برای ساعت 7 صبح و 7 عصر ، به صورت "07" است.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

i : نمایش دقیقه در ساعت ، 2 رقمی
از "00" تا "59"
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

j : شماره ی روز از ماه (برج) ، به صورت 1 یا 2 رقمی
از "1" تا "29" یا "30" یا "31"
مثلاً در یکم ، "1" و در بیست و دوم ، "22" است.
اعداد تک رقمی به صورت تک رقمی و اعداد دو رقمی به صورت دو رقمی هستند.

k : نمایش درصد باقی مانده از سال ، با امکان یک رقم اعشار
از "100" تا "0"
مثلاً در اوّل سال ، "100" و در آخر سال ، "0" است.
مثل : "51.6" یا "27" یا "16.3" یا "78.2" یا "91" و ...

l : نام فارسی روز در هفته ، به صورت کامل
"شنبه" یا "یکشنبه" یا "دوشنبه" یا "سه شنبه" یا "چهارشنبه" یا "پنجشنبه" یا "جمعه"

m : شماره ی ماه ( برج ) از سال ، به صورت 2 رقمی
از "01" برای فروردین ، تا "12" برای اسفند
مثلاً در تیر ، "04" و در بهمن ، "10" است.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

n : شماره ی ماه ( برج ) از سال ، به صورت 1 یا 2 رقمی
از "1" برای فروردین ، تا "12" برای اسفند
مثلاً در تیر ، "4" و در بهمن ، "10" است.
اعداد تک رقمی به صورت تک رقمی و اعداد دو رقمی به صورت دو رقمی هستند.

o : عدد سال هفته ای ، 4 رقمی
شماره ی سال را به صورت 4 رقمی نشان می دهد.
امّا در هفته هایی که قسمتی از آن در سال قبل و بقیه ی آن در سال بعد است ، در تمام طول
آن هفته ، شماره ی سالی را نشان خواهد داد که قسمت بیشتر هفته در آن سال قرار دارد.

p : نمایش نام باستانی هر یک از برج های سال ، بر اساس صورت های فلکی
در فروردین: "حمل" _ در اردیبهشت: "ثور" _ در خرداد: "جوزا"
در تیر: "سرطان" _ در مرداد: "اسد" _ در شهریور: "سنبله"
در مهر: "میزان" _ در آبان: "عقرب" _ در آذر: "قوس"
در دی: "جدی" _ در بهمن: "دلو" _ در اسفند: "حوت"

q : نمایش نام حیوانی سال ها
طبق یک دوره ی 12 ساله که دائماً تکرار می شود ، از راست به چپ ، عبارت اند از:
"موش" _ "گاو" _ "پلنگ" _ "خرگوش" _ "نهنگ" _ "مار"
"اسب" _ "گوسفند" _ "میمون" _ "مرغ" _ "سگ" _ "خوک"

r : یک نمونه قالب مرکّب به صورت H:i:s O Y F j ،l
برای مثال: "۹:۴۶:۳۱ +۰۳۳۰ جمعه, ۲۲ بهمن ۱۳۸۹"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

s : نمایش ثانیه در دقیقه ، 2 رقمی
از "00" تا "59"
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

t : نمایش تعداد روز های آن ماه ( برج )
"29" یا "30" یا "31"
برای برج های 1 تا 6 ، "31" و برای برج های 7 تا 11 ، "30" می باشد.
برای برج 12 ( اسفند ) سال های کبیسه ، "30" و سال های غیر کبیسه ، "29" است.

u : نمایش میکرو ثانیه ، یک عدد 6 رقمی
مثلاً: "000000" یا "739031" یا "004126" و ...
ممکن است در بعضی سرورها فعّال نباشد و همیشه به صورت "000000" نمایش داده شود.

v : نمایش سال خلاصه شده به حروف فارسی
مثلاً: "هشتاد و نه" برای 1389 و "نود" برای 1390 و "چهار" برای 1404 و ...

w : عدد روز در هفته ، 0 تا 6
مثلاً: "0" برای شنبه و "1" برای یکشنبه و "6" برای جمعه
آغاز هفته از روز شنبه حساب می شود.

x : در دست ساخت
این کاراکتر ، در نسخه های بعدی نرم افزار ، فعّال خواهد شد.
منتظر بمانید.

y : عدد سال ، به صورت خلاصه ی 2 رقمی
از "00" تا "99"
مثلاً: "89" برای 1389 و "90" برای 1390 و "04" برای 1404 و ...

z : نمایش تعداد روزهای کامل سپری شده از سال
از "0" تا "364" یا "365"
مثلاً: "0" برای یکم فروردین و "19" برای بیستم فروردین و "50" برای بیستم اردیبهشت و ...

 حروف بزرگ

A : نمایش اوقات روز به صورت کامل
از ساعت ( 00:00 یا 24:00 ) یا 12:00 شب تـــا 11:59 ظهر ، به صورت "قبل از ظهر"
و از ساعت 12:00 ظهر تـــا 23:59 یا 11:59 شب ، به صورت "بعد از ظهر" خواهد بود.

B : زمان اینترنتی به وقت جهانی ، یک عدد 3 رقمی
از "000" تا "999"
بر حسب 1.44 دقیقه ی گذشته از ساعت 23:00 به وقت گرینویچ

C : شماره ی قرن (سده ی) هجری شمسی
مثلاً از سال 1301 تا 1400 ، قرن "14" می باشد.
و از سال 1401 تا 1500 ، جزء قرن "15" ام هجری شمسی خواهد بود.

D : حرف اوّل نام روز در هفته
مثلاً: "ش" برای شنبه و "د" برای دوشنبه و ...
"ش" یا "ی" یا "د" یا "س" یا "چ" یا "پ" یا "ج"

E : در دست ساخت
این کاراکتر ، در نسخه های بعدی نرم افزار ، فعّال خواهد شد.
منتظر بمانید.

F : نام فارسی ماه ( برج ) از سال به صورت کامل
"فروردین" _ "اردیبهشت" _ "خرداد" _ "تیر" _ "مرداد" _ "شهریور"
"مهر" _ "آبان" _ "آذر" _ "دی" _ "بهمن" _ "اسفند"

G : نمایش ساعت در روز ، 24 ساعته ، 1 یا 2 رقمی
از "0" تا "23"
مثلاً: "7" برای ساعت 7 صبح و "19" برای ساعت 7 عصر می باشد.
اعداد تک رقمی به صورت تک رقمی و اعداد دو رقمی به صورت دو رقمی هستند.

 ‌

H : نمایش ساعت در روز ، 24 ساعته ، 2 رقمی
از "00" تا "23"
مثلاً: "07" برای ساعت 7 صبح و "19" برای ساعت 7 عصر می باشد.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

I : نشانگر طولانی تر بودن روز و جلو کشیده شدن ساعت
طبق معمول ، در نیمه ی اوّل هر سال، ساعت رسمی کشور به جلو و در پایان نیمه ی اوّل
سال ، به عقب باز می گردد که در جمهوری اسلامی ایران ، مقدار تغییر ، 1 ساعت است.
اگر ساعت توسّط نرم افزار به صورت خودکار به جلو کشیده شده باشد ، مقدار این کاراکتر،
"1" خواهد بود وگرنه ، "0" است که در سرورهایی با تنظیمات استاندارد ، انجام می شود.
جلو کشیدن ، از ساعت 24.00 ، یکم فروردین تا سی ام شهریور هر سال انجام می شود.

J : نمایش شماره ی روز از ماه (برج) به حروف
از "یک" تا "سی و یک" ( یا "سی" یا "بیست و نه" )

K : نمایش درصد سپری شده از سال ، با امکان یک رقم اعشار
از "0" تا "100"
مثلاً در اوّل سال ، "0" و در آخر سال ، "100" است.
مثل : "48.4" یا "73" یا "83.7" یا "11.8" یا "9" و ...

L : نشانگر کبیسه بودن سال
"1" برای سال کبیسه و "0" برای سال غیر کبیسه
اسفند سال های کبیسه ، 30 روزه است ، امّا اسفند سال های غیر کبیسه ، 29 روزه است.
معمولاً در دوره های 4 ساله ، 3 سال معمولی و 1 سال کبیسه است ، امّا این دائمی نیست.

M : دو حرف اوّل نام ماه ( برج ) از سال
مثلاً: "ار" برای اردیبهشت و "دی" برای دی و ...
"فر" _ "ار" _ "خر" _ "تی‍" _ "مر" _ "شه‍" _ "مه‍" _ "آب‍" _ "آذ" _ "دی" _ "به‍" _ "اس‍"

N : عدد روز در هفته ، 1 تا 7
مثلاً: "7" برای شنبه و "1" برای یکشنبه و "6" برای جمعه
آغاز هفته از روز شنبه حساب می شود.

O : نمایش اختلاف ساعت جهانی تنظیم شده ، بدون دو نقطه
مثلاً برای جمهوری اسلامی ایران ، "0330" برای مواقع عادی
و "0430" برای روزهایی که ساعت به جلو کشیده شده است.
( از ساعت 24.00 ، یکم فروردین تا سی ام شهریور هر سال )

P : نمایش اختلاف ساعت جهانی تنظیم شده ، با دو نقطه
مثلاً برای جمهوری اسلامی ایران ، "03:30" برای مواقع عادی
و "04:30" برای روزهایی که ساعت به جلو کشیده می شود.
( از ساعت 24.00 ، یکم فروردین تا سی ام شهریور هر سال )

Q : نمایش تعداد روزهای کامل باقی مانده از سال
از "364" یا "365" تا "0"
مثلاً: "0" برای روز آخر سال

R : در دست ساخت
این کاراکتر ، در نسخه های بعدی نرم افزار ، فعّال خواهد شد.
منتظر بمانید.

S : نمایش واژه ی "ام"

T : نمایش مخفف منطقه ی زمانی که برای اعمال اختلاف ساعت جهانی ، تنظیم شده.
مثلاً برای جمهوری اسلامی ایران ، "IRST" برای مواقع عادی
و "IRDT" برای روزهایی که ساعت به جلو کشیده می شود.
( از ساعت 24.00 ، یکم فروردین تا سی ام شهریور هر سال )

U : برچسب زمان یونیکس ، Unix timestamp
تعداد ثانیه هایی که از روز 1/1/1970 میلادی ، دقیقاً ساعت 00:00:00 به وقت گرینویچ
گذشته است. عدد این برچسب بسیار مفید ، قابل تبدیل به هر قالبی از زمان می باشد

V : نمایش سال کامل به حروف فارسی
مثلاً: "هزار و سیصد و هشتاد و نه" برای 1389
و "هزار و سیصد و نود" برای 1390
و "هزار و چهارصد و چهار" برای 1404 و ...

W : شماره ی این هفته در سال ، 2 رقمی
از "01" تا "52" یا "53"
آغاز هر هفته از روز شنبه حساب می شود.
وقتی قسمتی از یک هفته در سال قبل و بقیه ی آن در سال بعد باشد، اگر بخش بیشتر هفته
در سال قبل باشد ، در تمام طول آن هفته ، شماره ی آن در سال قبل که "52" یا "53" است،
نمایش داده می شود. امّا اگر بخش بیشتر هفته در سال بعد باشد، در تمام طول همان هفته،
شماره ی آن در سال بعد که "01" است ، نمایش داده می شود . به عبارت دیگر ، آن هفته به
به صورت کامل ، جزء سالی به حساب خواهد آمد که قسمت بزرگ تر هفته در آن سال باشد .

X : در دست ساخت
این کاراکتر ، در نسخه های بعدی نرم افزار ، فعّال خواهد شد.
منتظر بمانید.

Y : عدد سال ، به صورت کامل 4 رقمی
مثلاً: "1389" و "1390" و "1404" و ...

Z : نمایش اختلاف ساعت جهانی تنظیم شده ، بر حسب ثانیه
مثلاً برای جمهوری اسلامی ایران ، "12600" برای مواقع عادی
و "16200" برای روزهایی که ساعت به جلو کشیده می شود.
( از ساعت 24.00 ،یکم فروردین تا سی ام شهریور هر سال )
jstrftime() جدول شماره ی 4 _ پارامترهای تابع
strftime(?) الزام ؟ مقدار پیشفرض توضیحات پارامترها
+ الزامی '' رشته یا متن حاوی کاراکترهای قالب خروجی $format
+ اختیاری time() = زمان فعلی timestamp برچسب زمانی دلخواه ورودی $timestamp
! اختیاری '' این پارامتر را فعلاً خالی بگذارید $none  ‌
! اختیاری Asia/Tehran منطقه ی زمانی جهت محاسبه ی اختلاف ساعت $time_zone
! اختیاری fa زبان اعداد خروجی ، فارسی یا انگلیسی $tr_num^ jstrftime() جدول شماره ی 5 _کاراکترهای پارامتر اوّل تابع
=jdate() مثال ۲ مثال ۱ دامنه jstrftime() کاربرد در کاراکتر
- - - - مربوط به روز Day
'D' چ ش ش تا ج حرف اوّل نام روز هفته، ش=شنبه %a
'l' چهار شنبه شنبه شنبه تا جمعه نام روز در هفته - کامل %A
'd' ۲۳ ۹ ۰۱ - ۳۱ شماره ی روز از ماه - ۲ رقمی %d
- ۲۳ ۲ ۱ - ۳۱ ...شماره ی روز از ماه - امّا %e  ‌
- ۳۰۵ ۰۴۲ ۰۰۱ - (۳۶۵|۳۶۶) شماره ی روز در سال - ۳ رقمی %j
'N' ۳ ۷ ۱ - ۷ یک شنبه=۱ ،عدد روز در هفته (IR) %u
'w' ۳ ۰ ۰ - ۶ شنبه=۰ ،عدد روز در هفته (IR) %w
- - - - مربوط به هفته Week
- ۴۳ ۱۱ ۰۰ - (۵۲|۵۳) شماره خاص هفته در سال - ۲رقم %U
'W' ۴۳ ۱۱ ۰۱ - (۵۲|۵۳) شماره خاص هفته در سال - ۲رقم %V
- ۴۳ ۱۱ ۰۰ - (۵۲|۵۳) شماره خاص هفته در سال - ۲رقم %W
- - - - مربوط به ماه Month
'M' دی خر فر تا اس‍ نام ماه از سال - خلاصه %b
'F' دی خرداد فروردین تا اسفند نام ماه از سال - کامل %B  ‌
'M' دی خر فر تا اس‍ %b نام ماه از سال - خلاصه ، برابر %h
'm' ۱۰ ۰۳ ۰۱ - ۱۲ شماره ی ماه از سال - ۲رقمی %m
- ۱۴ ۱۳ ...خارج قسمت خارج قسمت سال ، بخش بر ۱۰۰ %C
- ۸۹ ۹۱ ۰۰ - ۹۹ سال هفته ای (به عدد) دو رقمی %g
'o' ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ : طبق نمونه سال هفته ای (به عدد) چهار رقمی %G
'y' ۸۹ ۹۱ ۰۰ - ۹۹ سال (به عدد) دو رقمی %y
'Y' ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ : طبق نمونه سال (به عدد) چهار رقمی %Y
- - - - مربوط به زمان Time
'H' ۱۹ ۰۷ ۰۰ - ۲۳ ساعت در روز - ۲۴ساعته -۲رقمی %H  ‌
'h' ۱۲ ۰۷ ۰۱ - ۱۲ ساعت در روز - ۱۲ ساعته - ۲رقمی %I
- ۱۲ ۷ ۱ - ۱۲ ...ساعت در روز -۱۲ساعته ، امّا %l
'i' ۲۱ ۱۷ ۰۰ - ۵۹ دقیقه در ساعت - ۲ رقمی %M
'A' بعد از ظهر قبل از ظهر : طبق نمونه اوقات روز _ کامل %p
'a' ب.ظ ق.ظ ق.ظ | ب.ظ اوقات روز - به صورت خلاصه %P
- ۰۹:۴۶:۳۱ قبل از ظهر ۰۱:۰۸:۲۶ بعد از ظهر : طبق نمونه :(dir="ltr") ۱ قالب مرکّب %r
- ۰۹:۴۶ ۱۳:۰۸ : طبق نمونه :(dir="ltr") ۲ قالب مرکّب %R
's' ۱۷ ۰۹ ۰۰ - ۵۹ شماره ی ثانیه در دقیقه - ۲ رقمی %S
- ۰۹:۴۶:۳۱ ۱۳:۰۸:۲۶ : طبق نمونه :(dir="ltr") ۳ قالب مرکّب %T
- ۰۹:۴۶:۳۱ ۰۱:۰۸:۲۶ : طبق نمونه :(dir="ltr") ۴ قالب مرکّب %X
'O' +۰۳۳۰ +۰۴۳۰ -۱۲۰۰ ، +۱۴۰۰ ":" اختلاف ساعت جهانی - بدون %z  ‌
'T' IRST IRDT مخفف مناطق مخفّف منطقه ی زمانی تنظیم شده %Z
- - - - مربوط به برچسب های تاریخ و زمان Time... Stamps
- ۰۹:۴۶:۳۱ +۰۳:۳۰ جمعه، ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ ۱۳:۰۸:۲۶ +۰۴:۳۰ شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۰ : طبق نمونه :(dir="ltr") ۵ قالب مرکّب %c
- ۸۹/۱۱/۲۲ ۹۰/۰۴/۰۴ : طبق نمونه :(dir="ltr") ۶ قالب مرکّب %D
- ۱۳۸۹-۱۱-۲۲ ۱۳۹۰-۰۴-۰۴ : طبق نمونه :(dir="ltr") ۷ قالب مرکّب %F
'U' ۱۲۹۵۴۳۶۴۶۷ ۱۲۴۳۹۵۵۳۴۶ : طبق نمونه timestamp (Unix) برچسب زمانی %s
- ۸۹/۱۱/۲۲ ۹۰/۰۴/۰۴ : طبق نمونه :(dir="ltr") ۸ قالب مرکّب %x  ‌
- - - - متفرّقه Miscellaneous
- -سطر جدید- -سطر جدید- \n ("\n") کاراکتر مخصوص سطر جدید %n
- -فاصله ی تب- -فاصله ی تب- \t Tab ("\t") کاراکتر مخصوص تب %t
% % % % ("%") کاراکتر مخصوص درصد %%

توضیحات کاراکترهای پارامتر اوّل تابع jstrftime ^

 مربوط به روز _ Day

%a : حرف اوّل نام روز در هفته
مثلاً: "ش" برای شنبه و "د" برای دوشنبه و ...
"ش" یا "ی" یا "د" یا "س" یا "چ" یا "پ" یا "ج"

%A : نام فارسی روز در هفته ، به صورت کامل
"شنبه" یا "یکشنبه" یا "دوشنبه" یا "سه شنبه" یا "چهارشنبه" یا "پنجشنبه" یا "جمعه"

%d : شماره ی روز از ماه (برج) ، به صورت 2 رقمی
از "01" تا "29" یا "30" یا "31"
مثلاً در یکم ، "01" و در بیست و دوم ، "22" است.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

%e : شماره ی روز از ماه (برج) ، به صورت 1 یا 2 رقمی
از "1 " تا "29" یا "30" یا "31"
مثلاً در یکم ، "1 " و در بیست و دوم ، "22" است.
اعداد تک رقمی به صورت تک رقمی به همراه یک کاراکتر فاصله (U+0020) در قبلشان
و اعداد دو رقمی به صورت دو رقمی هستند.

%j : نمایش شماره ی روز در سال
از "001" تا "365" یا "366"
مثلاً: "001" برای یکم فروردین و "051" برای بیستم اردیبهشت و "365" برای بیست و نهم اسفند و ...
تقریباً برابر با jdate('z')+1 ، البتّه به صورت سه رقمی
اعداد تک رقمی یا دو رقمی با افزودن 0 ها به قبلشان ، به صورت سه رقمی نمایش داده خواهند شد.

%u : عدد روز در هفته ، 1 تا 7
مثلاً: "7" برای شنبه و "1" برای یکشنبه و "6" برای جمعه
آغاز هفته از روز شنبه حساب می شود.

%w : عدد روز در هفته ، 0 تا 6
مثلاً: "0" برای شنبه و "1" برای یکشنبه و "6" برای جمعه
آغاز هفته از روز شنبه حساب می شود.

 مربوط به هفته _ Week

%U : شماره ی این هفته در سال ، 2 رقمی _ روز جمعه به عنوان اوّل هفته
از "00" تا "52" یا "53"
وقتی قسمتی از یک هفته در سال قبل و بقیه ی آن در سال بعد باشد، اگر بخش بیشتر هفته در
سال قبل باشد ، در روزهایی از هفته که در سال بعد هستند ، عدد "00" نمایش داده می شود.
امّا اگر بخش بیشتر هفته در سال بعد باشد، در روزهایی از هفته که در سال بعد قرار دارند،
شماره ی آن در سال بعد که "01" است ، نمایش داده می شود. در هر دو صورت ،
در روزهایی از هفته که در سال قبل هستند ، اعداد "52" یا "53" به نمایش در خواهد آمد.
برای حساب کردن روزهای هفته در سال قبل و بعد ، آغاز هر هفته از روز جمعه حساب می شود.

%V : شماره ی این هفته در سال ، 2 رقمی
از "01" تا "52" یا "53"
آغاز هر هفته از روز شنبه حساب می شود.
وقتی قسمتی از یک هفته در سال قبل و بقیه ی آن در سال بعد باشد، اگر بخش بیشتر هفته
در سال قبل باشد ، در تمام طول آن هفته ، شماره ی آن در سال قبل که "52" یا "53" است،
نمایش داده می شود. امّا اگر بخش بیشتر هفته در سال بعد باشد، در تمام طول همان هفته،
شماره ی آن در سال بعد که "01" است ، نمایش داده می شود . به عبارت دیگر ، آن هفته به
به صورت کامل ، جزء سالی به حساب خواهد آمد که قسمت بزرگ تر هفته در آن سال باشد.

%W : شماره ی این هفته در سال ، 2 رقمی _ روز شنبه به عنوان اوّل هفته
از "00" تا "52" یا "53"
وقتی قسمتی از یک هفته در سال قبل و بقیه ی آن در سال بعد باشد، اگر بخش بیشتر هفته در
سال قبل باشد ، در روزهایی از هفته که در سال بعد هستند ، عدد "00" نمایش داده می شود.
امّا اگر بخش بیشتر هفته در سال بعد باشد، در روزهایی از هفته که در سال بعد قرار دارند،
شماره ی آن در سال بعد که "01" است ، نمایش داده می شود. در هر دو صورت ،
در روزهایی از هفته که در سال قبل هستند ، اعداد "52" یا "53" به نمایش در خواهد آمد.
برای حساب کردن روزهای هفته در سال قبل و بعد ، آغاز هر هفته از روز شنبه حساب می شود.

 مربوط به ماه _ Month

%b : دو حرف اوّل نام ماه ( برج ) از سال
مثلاً: "ار" برای اردیبهشت و "دی" برای دی و ...
"فر" _ "ار" _ "خر" _ "تی‍" _ "مر" _ "شه‍" _ "مه‍" _ "آب‍" _ "آذ" _ "دی" _ "به‍" _ "اس‍"

%B : نام فارسی ماه ( برج ) از سال به صورت کامل
"فروردین" _ "اردیبهشت" _ "خرداد" _ "تیر" _ "مرداد" _ "شهریور"
"مهر" _ "آبان" _ "آذر" _ "دی" _ "بهمن" _ "اسفند"

%h : دو حرف اوّل نام ماه ( برج ) از سال
مثلاً: "ار" برای اردیبهشت و "دی" برای دی و ...
"فر" _ "ار" _ "خر" _ "تی‍" _ "مر" _ "شه‍" _ "مه‍" _ "آب‍" _ "آذ" _ "دی" _ "به‍" _ "اس‍"
مشابه کاراکتر %b

 ‌

%m : شماره ی ماه ( برج ) از سال ، به صورت 2 رقمی
از "01" برای فروردین ، تا "12" برای اسفند
مثلاً در تیر ، "04" و در بهمن ، "10" است.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

%C : خارج قسمت تقسیم شماره ی سال به عدد 100
برابر با دو رقم اوّل شماره ی سال
مثلاً "13" برای سال 1390 یا "14" برای سال 1400

%g : عدد سال هفته ای ، 2 رقمی
شماره ی سال را به صورت 2 رقمی نشان می دهد.
امّا در هفته هایی که قسمتی از آن در سال قبل و بقیه ی آن در سال بعد است ، در تمام طول
آن هفته ، شماره ی سالی را نشان خواهد داد که قسمت بیشتر هفته در آن سال قرار دارد.

%G : عدد سال هفته ای ، 4 رقمی
شماره ی سال را به صورت 4 رقمی نشان می دهد.
امّا در هفته هایی که قسمتی از آن در سال قبل و بقیه ی آن در سال بعد است ، در تمام طول
آن هفته ، شماره ی سالی را نشان خواهد داد که قسمت بیشتر هفته در آن سال قرار دارد.

%y : عدد سال ، به صورت خلاصه ی 2 رقمی
از "00" تا "99"
مثلاً: "89" برای 1389 و "90" برای 1390 و "04" برای 1404 و ...

%Y : عدد سال ، به صورت کامل 4 رقمی
مثلاً: "1389" و "1390" و "1404" و ...

 مربوط به زمان _ Time

%H : نمایش ساعت در روز ، 24 ساعته ، 2 رقمی
از "00" تا "23"
مثلاً: "07" برای ساعت 7 صبح و "19" برای ساعت 7 عصر می باشد.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

%I : نمایش ساعت در روز ، 12 ساعته ، 2 رقمی
از "01" تا "12"
مثلاً برای ساعت 7 صبح و 7 عصر ، به صورت "07" است.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

%l : نمایش ساعت در روز ، 12 ساعته ، 1 رقمی با کاراکتر فاصله یا 2 رقمی
از "1 " تا "12"
مثلاً برای ساعت 7 صبح و 7 عصر ، به صورت "7 " است.
اعداد تک رقمی به صورت تک رقمی به همراه یک کاراکتر فاصله (U+0020) در قبلشان
و اعداد دو رقمی به صورت دو رقمی هستند.

%M : نمایش دقیقه در ساعت ، 2 رقمی
از "00" تا "59"
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

%p : نمایش اوقات روز به صورت کامل
از ساعت ( 00:00 یا 24:00 ) یا 12:00 شب تـــا 11:59 ظهر ، به صورت "قبل از ظهر"
و از ساعت 12:00 ظهر تـــا 23:59 یا 11:59 شب ، به صورت "بعد از ظهر" خواهد بود.

%P : نمایش اوقات روز به صورت خلاصه
از ساعت ( 00:00 یا 24:00 ) یا 12:00 شب تـــا 11:59 ظهر ، به صورت "ق.ظ"
و از ساعت 12:00 ظهر تـــا 23:59 یا 11:59 شب ، به صورت "ب.ظ" خواهد بود.

%r : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۰۹:۴۶:۳۱ قبل از ظهر"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

%R : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۰۹:۴۶"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

%S : نمایش ثانیه در دقیقه ، 2 رقمی
از "00" تا "59"
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

%T : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۰۹:۴۶:۳۱"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

%X : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۰۹:۴۶:۳۱"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

%z : نمایش اختلاف ساعت جهانی تنظیم شده ، بدون دو نقطه
مثلاً برای جمهوری اسلامی ایران ، "0330" برای مواقع عادی
و "0430" برای روزهایی که ساعت به جلو کشیده شده است.
( از ساعت 24.00 ، یکم فروردین تا سی ام شهریور هر سال )
البتّه این کاراکتر در تابع strftime به تنظیمات سرور وابسته است

%Z : نمایش مخفف منطقه ی زمانی که برای اعمال اختلاف ساعت جهانی ، تنظیم شده.
مثلاً برای جمهوری اسلامی ایران ، "IRST" برای مواقع عادی
و "IRDT" برای روزهایی که ساعت به جلو کشیده می شود.
( از ساعت 24.00 ، یکم فروردین تا سی ام شهریور هر سال )
البتّه این کاراکتر در تابع strftime به تنظیمات سرور وابسته است

 مربوط به برچسب های تاریخ و زمان _ Time and Date Stamps

%c : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۰۹:۴۶:۳۱ +۰۳:۳۰ جمعه، ۲۲ بهمن ۱۳۸۹"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

%D : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۸۹/۱۱/۲۲"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

%F : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۱۳۸۹-۱۱-۲۲"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

%s : برچسب زمان یونیکس ، Unix timestamp
تعداد ثانیه هایی که از روز 1/1/1970 میلادی ، دقیقاً ساعت 00:00:00 به وقت گرینویچ
گذشته است. عدد این برچسب بسیار مفید ، قابل تبدیل به هر قالبی از زمان می باشد

%x : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۸۹/۱۱/۲۲"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

 متفرّقه _ Miscellaneous

%n : کاراکتر مخصوص سطر جدید ("\n")
جهت رفتن به سطر جدید در سورس

%t : کاراکتر مخصوص تب - ("\t") Tab
جهت ایجاد فاصله ی هوشمند تب

%% : کاراکتر مخصوص درصد ("%")
درج علامت درصد (%) در خروجی


jdf.php آموزش توابع
پرش به ابتدای مطلب
صفحه‌ی اصلی دریافت (Download) تبدیل تاریخ سایر زبان‌ها آموزش توابع jdf.php حــمـایـت (Donate) عضویت در کانال ما سروش خبـرنامه‌ی سایـت ارتـبـاط بـــا مــا اخبار جدید سایـت
سایر مطالب مفید تـاریخ هجری شمسی تاریخ هـجری قمری تــاریـــخ مــیــلـادی لحظه‌ی تحویل سال‌ها تعطیلی‌ها و مناسبت‌ها نــام‌گــذاری ســال‌هـا روزشمار رسمی امروز تبدیل تاریخ نرم‌افزاری
Copyright © 2019/1398 , jdf.scr.ir