بسم الله الرّحمن الرّحیم
مبدّل تاریخ و زمان
jdf.scr.ir
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ | و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او مسخّر شده اند مسلّماً در این [امور] برای مردمی که تعقّل می‏کنند نشانه هاست | سوره ی نحل ، آیه ی 12
# جدول های راهنمای نرم افزار #

جدول شماره ی 1 _ فهرست توابع نرم افزار
تابع مشابه تعداد
پارامترها
توضیحات نام تابع
date 5 امّا با تاریخ هجری شمسی و امکانات و پارامترهای اضافه ، date مشابه تابع jdate
strftime 5 امـّا با تاریخ هجری شمسی و امکانات و پارامترهای اضافه ، strftime مشابه jstrftime
mktime 8 تبدیل زمـان ورودی (هجری شمسی) به برچسب زمانی اش به وقـت ســرور jmktime
getdate 4 تبدیل یک برچسب زمانی به آرایه ای از تاریخ هجری شمسی و عناصر زمـــان jgetdate
checkdate 3 بررسی صحیح بودن تاریخ هجری شمسی - با اعداد ورودی: سال ، روز ، ماه jcheckdate
- 3 تبدیل اعداد موجود در بین یک متن یا عبارت ، به اعداد انگلیسی یـــا فارسی tr_num
- 2 تبدیل اعداد مربوط به تاریخ و زمان به کلمات فارسی با خروجی آرایه یا متنی jdate_words
- 4 تبدیل تاریخ از میلادی به هجری شمسی - آرایه ای: روز, ماه, سال_ یا متنی gregorian_to_jalali
- 4 تبدیل تاریخ از هجری شمسی به میلادی - آرایه ای: روز, ماه, سال_ یا متنی jalali_to_gregorianjdate() جدول شماره ی 2 _ پارامترهای تابع
date(?) الزام ؟ مقدار پیشفرض توضیحات پارامترها
+ الزامی '' قالب نمایشی اطلاعات خروجی $format
+ اختیاری time() = زمان فعلی timestamp برچسب زمانی دلخواه ورودی $timestamp
! اختیاری '' این پارامتر را فعلاً خالی بگذارید $none
! اختیاری Asia/Tehran منطقه ی زمانی جهت محاسبه ی اختلاف ساعت $time_zone
! اختیاری fa زبان اعداد خروجی ، فارسی یا انگلیسی $tr_num^ jdate() جدول شماره ی 3 _کاراکترهای پارامتر اوّل تابع
date(?) مثال ۲ مثال ۱ دامنه jdate() ‍کاربرد کاراکتر در کاراکتر
- - - - کاراکترها با حروف کوچک کوچک
+ ب.ظ ق.ظ ق.ظ | ب.ظ اوقات روز - به صورت خلاصه a
! ۴ ۱ ۱ - ۴ شماره ی فصل (ربع) از سال b
+ ۱۳۸۹/۱۱/۲۲ ،۰۹:۴۶:۳۱ +۰۳:۳۰ ۱۳۹۰/۴/۴ ،۱۳:۰۸:۲۶ +۰۴:۳۰ : طبق نمونه Y/n/j ,H:i:s P :(ltr) ۱ قالب مرکّب c
+ ۲۳ ۹ ۰۱ - ۳۱ شماره ی روز از ماه - ۲ رقمی d
+ Asia/Tehran Greenwich مناطق زمانی منطقه ی زمانی تنظیم شده e
! زمستان تابستان بهار تا زمستان نام فصل با حروف فارسی f
+ ۱۲ ۷ ۱ - ۱۲ ساعت در روز -۱۲ساعته -۱یا۲رقمی g
+ ۱۲ ۰۷ ۰۱ - ۱۲ ساعت در روز - ۱۲ ساعته - ۲رقمی h
+ ۲۱ ۱۷ ۰۰ - ۵۹ دقیقه در ساعت - ۲ رقمی i
+ ۲۳ ۲ ۱ - ۳۱ شماره ی روز از ماه - ۱یا۲ رقمی j
! ۱۶ ۷۶.۲ ۰ - ۱۰۰ (**.?) در صد باقیمانده از سال k
+ چهار شنبه شنبه شنبه تا جمعه نام روز در هفته - کامل l
+ ۱۰ ۰۳ ۰۱ - ۱۲ شماره ی ماه از سال - ۲رقمی m
+ ۱۰ ۳ ۱ - ۱۲ شماره ی ماه از سال - ۱یا۲رقمی n
+ ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ شماره ی سال سال هفته ای (به عدد) چهار رقمی o
! دلو جوزا حمل تا حوت نام باستانی برج ها p
! پلنگ گاو موش تا خوک نام حیوانی سال ها q
+ ۰۹:۴۶:۳۱ +۰۳۳۰ جمعه، ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ ۱۳:۰۸:۲۶ +۰۴۳۰ شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۰ : طبق نمونه H:i:s O Y F j ,l :(ltr) ۲ قالب مرکّب r
+ ۱۷ ۰۹ ۰۰ - ۵۹ شماره ی ثانیه در دقیقه - ۲ رقمی s
+ ۳۰ ۳۱ ۳۱ | ۳۰ | ۲۹ تعداد روزهای (همان) ماه t
+ ۷۳۹۰۳۱ ۰۰۰۰۰۰ : طبق نمونه میکرو ثانیه - ۶ رقمی u
! هشتاد و نه نود و یک از ‍ تا نود و نه سال به حروف - خلاصه ی دو رقمی v
+ ۳ ۰ ۰ - ۶ شنبه=۰ ،عدد روز در هفته (IR) w
! منتظر باشید منتظر باشید به زودی " در دست ساخت " x
+ ۸۹ ۹۱ ۰۰ - ۹۹ سال (به عدد) دو رقمی y
+ ۳۰۴ ۴۱ ۰ - (۳۶۴|۳۶۵) تعداد روز (کامل) گذشته از سال z
- - - - کاراکترها با حروف بزرگ بزرگ
+ بعد از ظهر قبل از ظهر : طبق نمونه اوقات روز _ کامل A
+ ۷۱۰ ۰۹۸ ۰۰۰ - ۹۹۹ GMTزمان اینترنتی،۱.۴۴ دق‍ از۲۳:۰۰ B
! ۱۵ ۱۴ ...|۱۵|۱۴|... شماره ی قرن هجری شمسی C
+ چ ش ش تا ج حرف اوّل نام روز هفته، ش=شنبه D
! منتظر باشید منتظر باشید به زودی " در دست ساخت " E
+ دی خرداد فروردین تا اسفند نام ماه از سال - کامل F
+ ۱۹ ۷ ۰ - ۲۳ ساعت در روز - ۲۴ساعته -۱یا۲رقم G
+ ۱۹ ۰۷ ۰۰ - ۲۳ ساعت در روز - ۲۴ساعته -۲رقمی H
+ ۱ ۰ ۰ | ۱ نشانگر طولانی بودن روز = ۱ I
! بیست و نه دو یک تا سی و یک شماره ی روز از ماه به حروف J
! ۸۳.۳ ۱۴ ۱۰۰ - ۰ (**.?) در صد گذشته از سال K
+ ۰ ۱ ۰ | ۱ سال : کبیسه=۱ و غیر کبیسه=۰ L
+ دی خر فر تا اس‍ نام ماه از سال - خلاصه M
+ ۳ ۷ ۱ - ۷ یک شنبه=۱ ،عدد روز در هفته (IR) N
+ +۰۳۳۰ +۰۴۳۰ -۱۲۰۰ ، +۱۴۰۰ ":" اختلاف ساعت جهانی - بدون O
+ +۰۳:۳۰ +۰۴:۳۰ -۱۲:۰۰ ، +۱۴:۰۰ ":" اختلاف ساعت جهانی - با P
! ۶۱ ۳۲۴ (۳۶۵|۳۶۴) - ۰ تعداد روز (کامل) باقی مانده از سال Q
! منتظر باشید منتظر باشید به زودی " در دست ساخت " R
+ ام ام ام "واژه ی "ام S
+ IRST IRDT مخفف مناطق مخفّف منطقه ی زمانی تنظیم شده T
+ ۱۲۹۵۴۳۶۴۶۷ ۱۲۴۳۹۵۵۳۴۶ : طبق نمونه timestamp (Unix) برچسب زمانی U
! هزار و سیصد و هشتاد و نه هزار و سیصد و نود و یک : طبق نمونه سال به حروف - کامل V
+ ۴۳ ۱۱ ۰۰ - (۵۲|۵۳) شماره ی این هفته در سال - ۲رقم W
! منتظر باشید منتظر باشید به زودی " در دست ساخت " X
+ ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ : طبق نمونه سال (به عدد) چهار رقمی Y
+ ۱۲۶۰۰ ۱۶۲۰۰ -۴۳۲۰۰ ، ۵۰۴۰۰ اختلاف ساعت جهانی به ثانیه Z

توضیحات کاراکترهای پارامتر اوّل تابع jdate ^

حروف کوچک

a : نمایش اوقات روز به صورت خلاصه
از ساعت ( 00:00 یا 24:00 ) یا 12:00 شب تـــا 11:59 ظهر ، به صورت "ق.ظ"
و از ساعت 12:00 ظهر تـــا 23:59 یا 11:59 شب ، به صورت "ب.ظ" خواهد بود.

b : شماره ی فصل ( ربع ) از سال
در بهار : "1" و در تابستان : "2" و در پاییز : "3" و در زمستان : "4" خواهد بود.

c : یک نمونه قالب مرکّب به صورت Y/n/j ،H:i:s P
برای مثال: "۱۳۸۹/۱۱/۲۲ ,۰۹:۴۶:۳۱ +۰۳:۳۰"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

d : شماره ی روز از ماه (برج) ، به صورت 2 رقمی
از "01" تا "29" یا "30" یا "31"
مثلاً در یکم ، "01" و در بیست و دوم ، "22" است.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

e : نمایش منطقه ی زمانی که برای اعمال اختلاف ساعت جهانی ، تنظیم شده است.
مثلاً برای جمهوری اسلامی ایران ، "Asia/Tehran" ( یا "Iran" ) است.

f : نام فصل از سال به حروف فارسی
"بهار" یا "تابستان" یا "پاییز" یا "زمستان"

g : نمایش ساعت در روز ، 12 ساعته ، 1 یا 2 رقمی
از "1" تا "12"
مثلاً برای ساعت 7 صبح و 7 عصر ، به صورت "7" است.
اعداد تک رقمی به صورت تک رقمی و اعداد دو رقمی به صورت دو رقمی هستند.

h : نمایش ساعت در روز ، 12 ساعته ، 2 رقمی
از "01" تا "12"
مثلاً برای ساعت 7 صبح و 7 عصر ، به صورت "07" است.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

i : نمایش دقیقه در ساعت ، 2 رقمی
از "00" تا "59"
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

j : شماره ی روز از ماه (برج) ، به صورت 1 یا 2 رقمی
از "1" تا "29" یا "30" یا "31"
مثلاً در یکم ، "1" و در بیست و دوم ، "22" است.
اعداد تک رقمی به صورت تک رقمی و اعداد دو رقمی به صورت دو رقمی هستند.

k : نمایش درصد باقی مانده از سال ، با امکان یک رقم اعشار
از "100" تا "0"
مثلاً در اوّل سال ، "100" و در آخر سال ، "0" است.
مثل : "51.6" یا "27" یا "16.3" یا "78.2" یا "91" و ...

l : نام فارسی روز در هفته ، به صورت کامل
"شنبه" یا "یکشنبه" یا "دوشنبه" یا "سه شنبه" یا "چهارشنبه" یا "پنجشنبه" یا "جمعه"

m : شماره ی ماه ( برج ) از سال ، به صورت 2 رقمی
از "01" برای فروردین ، تا "12" برای اسفند
مثلاً در تیر ، "04" و در بهمن ، "10" است.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

n : شماره ی ماه ( برج ) از سال ، به صورت 1 یا 2 رقمی
از "1" برای فروردین ، تا "12" برای اسفند
مثلاً در تیر ، "4" و در بهمن ، "10" است.
اعداد تک رقمی به صورت تک رقمی و اعداد دو رقمی به صورت دو رقمی هستند.

o : عدد سال هفته ای ، 4 رقمی
شماره ی سال را به صورت 4 رقمی نشان می دهد.
امّا در هفته هایی که قسمتی از آن در سال قبل و بقیه ی آن در سال بعد است ، در تمام طول
آن هفته ، شماره ی سالی را نشان خواهد داد که قسمت بیشتر هفته در آن سال قرار دارد.

p : نمایش نام باستانی هر یک از برج های سال ، بر اساس صورت های فلکی
در فروردین: "حمل" _ در اردیبهشت: "ثور" _ در خرداد: "جوزا"
در تیر: "سرطان" _ در مرداد: "اسد" _ در شهریور: "سنبله"
در مهر: "میزان" _ در آبان: "عقرب" _ در آذر: "قوس"
در دی: "جدی" _ در بهمن: "دلو" _ در اسفند: "حوت"

q : نمایش نام حیوانی سال ها
طبق یک دوره ی 12 ساله که دائماً تکرار می شود ، از راست به چپ ، عبارت اند از:
"موش" _ "گاو" _ "پلنگ" _ "خرگوش" _ "نهنگ" _ "مار"
"اسب" _ "گوسفند" _ "میمون" _ "مرغ" _ "سگ" _ "خوک"

r : یک نمونه قالب مرکّب به صورت H:i:s O Y F j ،l
برای مثال: "۹:۴۶:۳۱ +۰۳۳۰ جمعه, ۲۲ بهمن ۱۳۸۹"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

s : نمایش ثانیه در دقیقه ، 2 رقمی
از "00" تا "59"
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

t : نمایش تعداد روز های آن ماه ( برج )
"29" یا "30" یا "31"
برای برج های 1 تا 6 ، "31" و برای برج های 7 تا 11 ، "30" می باشد.
برای برج 12 ( اسفند ) سال های کبیسه ، "30" و سال های غیر کبیسه ، "29" است.

u : نمایش میکرو ثانیه ، یک عدد 6 رقمی
مثلاً: "000000" یا "739031" یا "004126" و ...
ممکن است در بعضی سرورها فعّال نباشد و همیشه به صورت "000000" نمایش داده شود.

v : نمایش سال خلاصه شده به حروف فارسی
مثلاً: "هشتاد و نه" برای 1389 و "نود" برای 1390 و "چهار" برای 1404 و ...

w : عدد روز در هفته ، 0 تا 6
مثلاً: "0" برای شنبه و "1" برای یکشنبه و "6" برای جمعه
آغاز هفته از روز شنبه حساب می شود.

x : در دست ساخت
این کاراکتر ، در نسخه های بعدی نرم افزار ، فعّال خواهد شد.
منتظر بمانید.

y : عدد سال ، به صورت خلاصه ی 2 رقمی
از "00" تا "99"
مثلاً: "89" برای 1389 و "90" برای 1390 و "04" برای 1404 و ...

z : نمایش تعداد روزهای کامل سپری شده از سال
از "0" تا "364" یا "365"
مثلاً: "0" برای یکم فروردین و "19" برای بیستم فروردین و "50" برای بیستم اردیبهشت و ...

حروف بزرگ

A : نمایش اوقات روز به صورت کامل
از ساعت ( 00:00 یا 24:00 ) یا 12:00 شب تـــا 11:59 ظهر ، به صورت "قبل از ظهر"
و از ساعت 12:00 ظهر تـــا 23:59 یا 11:59 شب ، به صورت "بعد از ظهر" خواهد بود.

B : زمان اینترنتی به وقت جهانی ، یک عدد 3 رقمی
از "000" تا "999"
بر حسب 1.44 دقیقه ی گذشته از ساعت 23:00 به وقت گرینویچ

C : شماره ی قرن (سده ی) هجری شمسی
مثلاً از سال 1301 تا 1400 ، قرن "14" می باشد.
و از سال 1401 تا 1500 ، جزء قرن "15" ام هجری شمسی خواهد بود.

D : حرف اوّل نام روز در هفته
مثلاً: "ش" برای شنبه و "د" برای دوشنبه و ...
"ش" یا "ی" یا "د" یا "س" یا "چ" یا "پ" یا "ج"

E : در دست ساخت
این کاراکتر ، در نسخه های بعدی نرم افزار ، فعّال خواهد شد.
منتظر بمانید.

F : نام فارسی ماه ( برج ) از سال به صورت کامل
"فروردین" _ "اردیبهشت" _ "خرداد" _ "تیر" _ "مرداد" _ "شهریور"
"مهر" _ "آبان" _ "آذر" _ "دی" _ "بهمن" _ "اسفند"

G : نمایش ساعت در روز ، 24 ساعته ، 1 یا 2 رقمی
از "0" تا "23"
مثلاً: "7" برای ساعت 7 صبح و "19" برای ساعت 7 عصر می باشد.
اعداد تک رقمی به صورت تک رقمی و اعداد دو رقمی به صورت دو رقمی هستند.

H : نمایش ساعت در روز ، 24 ساعته ، 2 رقمی
از "00" تا "23"
مثلاً: "07" برای ساعت 7 صبح و "19" برای ساعت 7 عصر می باشد.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

I : نشانگر طولانی تر بودن روز و جلو کشیده شدن ساعت
طبق معمول ، در نیمه ی اوّل هر سال، ساعت رسمی کشور به جلو و در پایان نیمه ی اوّل
سال ، به عقب باز می گردد که در جمهوری اسلامی ایران ، مقدار تغییر ، 1 ساعت است.
اگر ساعت توسّط نرم افزار به صورت خودکار به جلو کشیده شده باشد ، مقدار این کاراکتر،
"1" خواهد بود وگرنه ، "0" است که در سرورهایی با تنظیمات استاندارد ، انجام می شود.
جلو کشیدن ، از ساعت 24.00 ، یکم فروردین تا سی ام شهریور هر سال انجام می شود.

J : نمایش شماره ی روز از ماه (برج) به حروف
از "یک" تا "سی و یک" ( یا "سی" یا "بیست و نه" )

K : نمایش درصد سپری شده از سال ، با امکان یک رقم اعشار
از "0" تا "100"
مثلاً در اوّل سال ، "0" و در آخر سال ، "100" است.
مثل : "48.4" یا "73" یا "83.7" یا "11.8" یا "9" و ...

L : نشانگر کبیسه بودن سال
"1" برای سال کبیسه و "0" برای سال غیر کبیسه
اسفند سال های کبیسه ، 30 روزه است ، امّا اسفند سال های غیر کبیسه ، 29 روزه است.
معمولاً در دوره های 4 ساله ، 3 سال معمولی و 1 سال کبیسه است ، امّا این دائمی نیست.

M : دو حرف اوّل نام ماه ( برج ) از سال
مثلاً: "ار" برای اردیبهشت و "دی" برای دی و ...
"فر" _ "ار" _ "خر" _ "تی‍" _ "مر" _ "شه‍" _ "مه‍" _ "آب‍" _ "آذ" _ "دی" _ "به‍" _ "اس‍"

N : عدد روز در هفته ، 1 تا 7
مثلاً: "7" برای شنبه و "1" برای یکشنبه و "6" برای جمعه
آغاز هفته از روز شنبه حساب می شود.

O : نمایش اختلاف ساعت جهانی تنظیم شده ، بدون دو نقطه
مثلاً برای جمهوری اسلامی ایران ، "0330" برای مواقع عادی
و "0430" برای روزهایی که ساعت به جلو کشیده شده است.
( از ساعت 24.00 ، یکم فروردین تا سی ام شهریور هر سال )

P : نمایش اختلاف ساعت جهانی تنظیم شده ، با دو نقطه
مثلاً برای جمهوری اسلامی ایران ، "03:30" برای مواقع عادی
و "04:30" برای روزهایی که ساعت به جلو کشیده می شود.
( از ساعت 24.00 ، یکم فروردین تا سی ام شهریور هر سال )

Q : نمایش تعداد روزهای کامل باقی مانده از سال
از "364" یا "365" تا "0"
مثلاً: "0" برای روز آخر سال

R : در دست ساخت
این کاراکتر ، در نسخه های بعدی نرم افزار ، فعّال خواهد شد.
منتظر بمانید.

S : نمایش واژه ی "ام"

T : نمایش مخفف منطقه ی زمانی که برای اعمال اختلاف ساعت جهانی ، تنظیم شده.
مثلاً برای جمهوری اسلامی ایران ، "IRST" برای مواقع عادی
و "IRDT" برای روزهایی که ساعت به جلو کشیده می شود.
( از ساعت 24.00 ، یکم فروردین تا سی ام شهریور هر سال )

U : برچسب زمان یونیکس ، Unix timestamp
تعداد ثانیه هایی که از روز 1/1/1970 میلادی ، دقیقاً ساعت 00:00:00 به وقت گرینویچ
گذشته است. عدد این برچسب بسیار مفید ، قابل تبدیل به هر قالبی از زمان می باشد

V : نمایش سال کامل به حروف فارسی
مثلاً: "هزار و سیصد و هشتاد و نه" برای 1389
و "هزار و سیصد و نود" برای 1390
و "هزار و چهارصد و چهار" برای 1404 و ...

W : شماره ی این هفته در سال ، 2 رقمی
از "01" تا "52" یا "53"
آغاز هر هفته از روز شنبه حساب می شود.
وقتی قسمتی از یک هفته در سال قبل و بقیه ی آن در سال بعد باشد، اگر بخش بیشتر هفته
در سال قبل باشد ، در تمام طول آن هفته ، شماره ی آن در سال قبل که "52" یا "53" است،
نمایش داده می شود. امّا اگر بخش بیشتر هفته در سال بعد باشد، در تمام طول همان هفته،
شماره ی آن در سال بعد که "01" است ، نمایش داده می شود . به عبارت دیگر ، آن هفته به
به صورت کامل ، جزء سالی به حساب خواهد آمد که قسمت بزرگ تر هفته در آن سال باشد .

X : در دست ساخت
این کاراکتر ، در نسخه های بعدی نرم افزار ، فعّال خواهد شد.
منتظر بمانید.

Y : عدد سال ، به صورت کامل 4 رقمی
مثلاً: "1389" و "1390" و "1404" و ...

Z : نمایش اختلاف ساعت جهانی تنظیم شده ، بر حسب ثانیه
مثلاً برای جمهوری اسلامی ایران ، "12600" برای مواقع عادی
و "16200" برای روزهایی که ساعت به جلو کشیده می شود.
( از ساعت 24.00 ،یکم فروردین تا سی ام شهریور هر سال )
jstrftime() جدول شماره ی 4 _ پارامترهای تابع
strftime(?) الزام ؟ مقدار پیشفرض توضیحات پارامترها
+ الزامی '' رشته یا متن حاوی کاراکترهای قالب خروجی $format
+ اختیاری time() = زمان فعلی timestamp برچسب زمانی دلخواه ورودی $timestamp
! اختیاری '' این پارامتر را فعلاً خالی بگذارید $none
! اختیاری Asia/Tehran منطقه ی زمانی جهت محاسبه ی اختلاف ساعت $time_zone
! اختیاری fa زبان اعداد خروجی ، فارسی یا انگلیسی $tr_num^ jstrftime() جدول شماره ی 5 _کاراکترهای پارامتر اوّل تابع
=jdate() مثال ۲ مثال ۱ دامنه jstrftime() کاربرد در کاراکتر
- - - - مربوط به روز Day
'D' چ ش ش تا ج حرف اوّل نام روز هفته، ش=شنبه %a
'l' چهار شنبه شنبه شنبه تا جمعه نام روز در هفته - کامل %A
'd' ۲۳ ۹ ۰۱ - ۳۱ شماره ی روز از ماه - ۲ رقمی %d
- ۲۳ ۲ ۱ - ۳۱ ...شماره ی روز از ماه - امّا %e
- ۳۰۵ ۰۴۲ ۰۰۱ - (۳۶۵|۳۶۶) شماره ی روز در سال - ۳ رقمی %j
'N' ۳ ۷ ۱ - ۷ یک شنبه=۱ ،عدد روز در هفته (IR) %u
'w' ۳ ۰ ۰ - ۶ شنبه=۰ ،عدد روز در هفته (IR) %w
- - - - مربوط به هفته Week
- ۴۳ ۱۱ ۰۰ - (۵۲|۵۳) شماره خاص هفته در سال - ۲رقم %U
'W' ۴۳ ۱۱ ۰۱ - (۵۲|۵۳) شماره خاص هفته در سال - ۲رقم %V
- ۴۳ ۱۱ ۰۰ - (۵۲|۵۳) شماره خاص هفته در سال - ۲رقم %W
- - - - مربوط به ماه Month
'M' دی خر فر تا اس‍ نام ماه از سال - خلاصه %b
'F' دی خرداد فروردین تا اسفند نام ماه از سال - کامل %B
'M' دی خر فر تا اس‍ %b نام ماه از سال - خلاصه ، برابر %h
'm' ۱۰ ۰۳ ۰۱ - ۱۲ شماره ی ماه از سال - ۲رقمی %m
- ۱۴ ۱۳ ...خارج قسمت خارج قسمت سال ، بخش بر ۱۰۰ %C
- ۸۹ ۹۱ ۰۰ - ۹۹ سال هفته ای (به عدد) دو رقمی %g
'o' ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ : طبق نمونه سال هفته ای (به عدد) چهار رقمی %G
'y' ۸۹ ۹۱ ۰۰ - ۹۹ سال (به عدد) دو رقمی %y
'Y' ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ : طبق نمونه سال (به عدد) چهار رقمی %Y
- - - - مربوط به زمان Time
'H' ۱۹ ۰۷ ۰۰ - ۲۳ ساعت در روز - ۲۴ساعته -۲رقمی %H
'h' ۱۲ ۰۷ ۰۱ - ۱۲ ساعت در روز - ۱۲ ساعته - ۲رقمی %I
- ۱۲ ۷ ۱ - ۱۲ ...ساعت در روز -۱۲ساعته ، امّا %l
'i' ۲۱ ۱۷ ۰۰ - ۵۹ دقیقه در ساعت - ۲ رقمی %M
'A' بعد از ظهر قبل از ظهر : طبق نمونه اوقات روز _ کامل %p
'a' ب.ظ ق.ظ ق.ظ | ب.ظ اوقات روز - به صورت خلاصه %P
- ۰۹:۴۶:۳۱ قبل از ظهر ۰۱:۰۸:۲۶ بعد از ظهر : طبق نمونه :(dir="ltr") ۱ قالب مرکّب %r
- ۰۹:۴۶ ۱۳:۰۸ : طبق نمونه :(dir="ltr") ۲ قالب مرکّب %R
's' ۱۷ ۰۹ ۰۰ - ۵۹ شماره ی ثانیه در دقیقه - ۲ رقمی %S
- ۰۹:۴۶:۳۱ ۱۳:۰۸:۲۶ : طبق نمونه :(dir="ltr") ۳ قالب مرکّب %T
- ۰۹:۴۶:۳۱ ۰۱:۰۸:۲۶ : طبق نمونه :(dir="ltr") ۴ قالب مرکّب %X
'O' +۰۳۳۰ +۰۴۳۰ -۱۲۰۰ ، +۱۴۰۰ ":" اختلاف ساعت جهانی - بدون %z
'T' IRST IRDT مخفف مناطق مخفّف منطقه ی زمانی تنظیم شده %Z
- - - - مربوط به برچسب های تاریخ و زمان Time... Stamps
- ۰۹:۴۶:۳۱ +۰۳:۳۰ جمعه، ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ ۱۳:۰۸:۲۶ +۰۴:۳۰ شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۰ : طبق نمونه :(dir="ltr") ۵ قالب مرکّب %c
- ۸۹/۱۱/۲۲ ۹۰/۰۴/۰۴ : طبق نمونه :(dir="ltr") ۶ قالب مرکّب %D
- ۱۳۸۹-۱۱-۲۲ ۱۳۹۰-۰۴-۰۴ : طبق نمونه :(dir="ltr") ۷ قالب مرکّب %F
'U' ۱۲۹۵۴۳۶۴۶۷ ۱۲۴۳۹۵۵۳۴۶ : طبق نمونه timestamp (Unix) برچسب زمانی %s
- ۸۹/۱۱/۲۲ ۹۰/۰۴/۰۴ : طبق نمونه :(dir="ltr") ۸ قالب مرکّب %x
- - - - متفرّقه Miscellaneous
- -سطر جدید- -سطر جدید- \n ("\n") کاراکتر مخصوص سطر جدید %n
- -فاصله ی تب- -فاصله ی تب- \t Tab ("\t") کاراکتر مخصوص تب %t
% % % % ("%") کاراکتر مخصوص درصد %%

توضیحات کاراکترهای پارامتر اوّل تابع jstrftime ^

مربوط به روز _ Day

%a : حرف اوّل نام روز در هفته
مثلاً: "ش" برای شنبه و "د" برای دوشنبه و ...
"ش" یا "ی" یا "د" یا "س" یا "چ" یا "پ" یا "ج"

%A : نام فارسی روز در هفته ، به صورت کامل
"شنبه" یا "یکشنبه" یا "دوشنبه" یا "سه شنبه" یا "چهارشنبه" یا "پنجشنبه" یا "جمعه"

%d : شماره ی روز از ماه (برج) ، به صورت 2 رقمی
از "01" تا "29" یا "30" یا "31"
مثلاً در یکم ، "01" و در بیست و دوم ، "22" است.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

%e : شماره ی روز از ماه (برج) ، به صورت 1 یا 2 رقمی
از "1 " تا "29" یا "30" یا "31"
مثلاً در یکم ، "1 " و در بیست و دوم ، "22" است.
اعداد تک رقمی به صورت تک رقمی به همراه یک کاراکتر فاصله (U+0020) در قبلشان
و اعداد دو رقمی به صورت دو رقمی هستند.

%j : نمایش شماره ی روز در سال
از "001" تا "365" یا "366"
مثلاً: "001" برای یکم فروردین و "051" برای بیستم اردیبهشت و "365" برای بیست و نهم اسفند و ...
تقریباً برابر با jdate('z')+1 ، البتّه به صورت سه رقمی
اعداد تک رقمی یا دو رقمی با افزودن 0 ها به قبلشان ، به صورت سه رقمی نمایش داده خواهند شد.

%u : عدد روز در هفته ، 1 تا 7
مثلاً: "7" برای شنبه و "1" برای یکشنبه و "6" برای جمعه
آغاز هفته از روز شنبه حساب می شود.

%w : عدد روز در هفته ، 0 تا 6
مثلاً: "0" برای شنبه و "1" برای یکشنبه و "6" برای جمعه
آغاز هفته از روز شنبه حساب می شود.

مربوط به هفته _ Week

%U : شماره ی این هفته در سال ، 2 رقمی _ روز جمعه به عنوان اوّل هفته
از "00" تا "52" یا "53"
وقتی قسمتی از یک هفته در سال قبل و بقیه ی آن در سال بعد باشد، اگر بخش بیشتر هفته در
سال قبل باشد ، در روزهایی از هفته که در سال بعد هستند ، عدد "00" نمایش داده می شود.
امّا اگر بخش بیشتر هفته در سال بعد باشد، در روزهایی از هفته که در سال بعد قرار دارند،
شماره ی آن در سال بعد که "01" است ، نمایش داده می شود. در هر دو صورت ،
در روزهایی از هفته که در سال قبل هستند ، اعداد "52" یا "53" به نمایش در خواهد آمد.
برای حساب کردن روزهای هفته در سال قبل و بعد ، آغاز هر هفته از روز جمعه حساب می شود.

%V : شماره ی این هفته در سال ، 2 رقمی
از "01" تا "52" یا "53"
آغاز هر هفته از روز شنبه حساب می شود.
وقتی قسمتی از یک هفته در سال قبل و بقیه ی آن در سال بعد باشد، اگر بخش بیشتر هفته
در سال قبل باشد ، در تمام طول آن هفته ، شماره ی آن در سال قبل که "52" یا "53" است،
نمایش داده می شود. امّا اگر بخش بیشتر هفته در سال بعد باشد، در تمام طول همان هفته،
شماره ی آن در سال بعد که "01" است ، نمایش داده می شود . به عبارت دیگر ، آن هفته به
به صورت کامل ، جزء سالی به حساب خواهد آمد که قسمت بزرگ تر هفته در آن سال باشد.

%W : شماره ی این هفته در سال ، 2 رقمی _ روز شنبه به عنوان اوّل هفته
از "00" تا "52" یا "53"
وقتی قسمتی از یک هفته در سال قبل و بقیه ی آن در سال بعد باشد، اگر بخش بیشتر هفته در
سال قبل باشد ، در روزهایی از هفته که در سال بعد هستند ، عدد "00" نمایش داده می شود.
امّا اگر بخش بیشتر هفته در سال بعد باشد، در روزهایی از هفته که در سال بعد قرار دارند،
شماره ی آن در سال بعد که "01" است ، نمایش داده می شود. در هر دو صورت ،
در روزهایی از هفته که در سال قبل هستند ، اعداد "52" یا "53" به نمایش در خواهد آمد.
برای حساب کردن روزهای هفته در سال قبل و بعد ، آغاز هر هفته از روز شنبه حساب می شود.

مربوط به ماه _ Month

%b : دو حرف اوّل نام ماه ( برج ) از سال
مثلاً: "ار" برای اردیبهشت و "دی" برای دی و ...
"فر" _ "ار" _ "خر" _ "تی‍" _ "مر" _ "شه‍" _ "مه‍" _ "آب‍" _ "آذ" _ "دی" _ "به‍" _ "اس‍"

%B : نام فارسی ماه ( برج ) از سال به صورت کامل
"فروردین" _ "اردیبهشت" _ "خرداد" _ "تیر" _ "مرداد" _ "شهریور"
"مهر" _ "آبان" _ "آذر" _ "دی" _ "بهمن" _ "اسفند"

%h : دو حرف اوّل نام ماه ( برج ) از سال
مثلاً: "ار" برای اردیبهشت و "دی" برای دی و ...
"فر" _ "ار" _ "خر" _ "تی‍" _ "مر" _ "شه‍" _ "مه‍" _ "آب‍" _ "آذ" _ "دی" _ "به‍" _ "اس‍"
مشابه کاراکتر %b

%m : شماره ی ماه ( برج ) از سال ، به صورت 2 رقمی
از "01" برای فروردین ، تا "12" برای اسفند
مثلاً در تیر ، "04" و در بهمن ، "10" است.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

%C : خارج قسمت تقسیم شماره ی سال به عدد 100
برابر با دو رقم اوّل شماره ی سال
مثلاً "13" برای سال 1390 یا "14" برای سال 1400

%g : عدد سال هفته ای ، 2 رقمی
شماره ی سال را به صورت 2 رقمی نشان می دهد.
امّا در هفته هایی که قسمتی از آن در سال قبل و بقیه ی آن در سال بعد است ، در تمام طول
آن هفته ، شماره ی سالی را نشان خواهد داد که قسمت بیشتر هفته در آن سال قرار دارد.

%G : عدد سال هفته ای ، 4 رقمی
شماره ی سال را به صورت 4 رقمی نشان می دهد.
امّا در هفته هایی که قسمتی از آن در سال قبل و بقیه ی آن در سال بعد است ، در تمام طول
آن هفته ، شماره ی سالی را نشان خواهد داد که قسمت بیشتر هفته در آن سال قرار دارد.

%y : عدد سال ، به صورت خلاصه ی 2 رقمی
از "00" تا "99"
مثلاً: "89" برای 1389 و "90" برای 1390 و "04" برای 1404 و ...

%Y : عدد سال ، به صورت کامل 4 رقمی
مثلاً: "1389" و "1390" و "1404" و ...

مربوط به زمان _ Time

%H : نمایش ساعت در روز ، 24 ساعته ، 2 رقمی
از "00" تا "23"
مثلاً: "07" برای ساعت 7 صبح و "19" برای ساعت 7 عصر می باشد.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

%I : نمایش ساعت در روز ، 12 ساعته ، 2 رقمی
از "01" تا "12"
مثلاً برای ساعت 7 صبح و 7 عصر ، به صورت "07" است.
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

%l : نمایش ساعت در روز ، 12 ساعته ، 1 رقمی با کاراکتر فاصله یا 2 رقمی
از "1 " تا "12"
مثلاً برای ساعت 7 صبح و 7 عصر ، به صورت "7 " است.
اعداد تک رقمی به صورت تک رقمی به همراه یک کاراکتر فاصله (U+0020) در قبلشان
و اعداد دو رقمی به صورت دو رقمی هستند.

%M : نمایش دقیقه در ساعت ، 2 رقمی
از "00" تا "59"
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

%p : نمایش اوقات روز به صورت کامل
از ساعت ( 00:00 یا 24:00 ) یا 12:00 شب تـــا 11:59 ظهر ، به صورت "قبل از ظهر"
و از ساعت 12:00 ظهر تـــا 23:59 یا 11:59 شب ، به صورت "بعد از ظهر" خواهد بود.

%P : نمایش اوقات روز به صورت خلاصه
از ساعت ( 00:00 یا 24:00 ) یا 12:00 شب تـــا 11:59 ظهر ، به صورت "ق.ظ"
و از ساعت 12:00 ظهر تـــا 23:59 یا 11:59 شب ، به صورت "ب.ظ" خواهد بود.

%r : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۰۹:۴۶:۳۱ قبل از ظهر"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

%R : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۰۹:۴۶"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

%S : نمایش ثانیه در دقیقه ، 2 رقمی
از "00" تا "59"
اعداد تک رقمی با افزودن 0 به قبلشان ، به صورت دو رقمی نمایش داده خواهند شد.

%T : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۰۹:۴۶:۳۱"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

%X : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۰۹:۴۶:۳۱"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

%z : نمایش اختلاف ساعت جهانی تنظیم شده ، بدون دو نقطه
مثلاً برای جمهوری اسلامی ایران ، "0330" برای مواقع عادی
و "0430" برای روزهایی که ساعت به جلو کشیده شده است.
( از ساعت 24.00 ، یکم فروردین تا سی ام شهریور هر سال )
البتّه این کاراکتر در تابع strftime به تنظیمات سرور وابسته است

%Z : نمایش مخفف منطقه ی زمانی که برای اعمال اختلاف ساعت جهانی ، تنظیم شده.
مثلاً برای جمهوری اسلامی ایران ، "IRST" برای مواقع عادی
و "IRDT" برای روزهایی که ساعت به جلو کشیده می شود.
( از ساعت 24.00 ، یکم فروردین تا سی ام شهریور هر سال )
البتّه این کاراکتر در تابع strftime به تنظیمات سرور وابسته است

مربوط به برچسب های تاریخ و زمان _ Time and Date Stamps

%c : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۰۹:۴۶:۳۱ +۰۳:۳۰ جمعه، ۲۲ بهمن ۱۳۸۹"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

%D : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۸۹/۱۱/۲۲"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

%F : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۱۳۸۹-۱۱-۲۲"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

%s : برچسب زمان یونیکس ، Unix timestamp
تعداد ثانیه هایی که از روز 1/1/1970 میلادی ، دقیقاً ساعت 00:00:00 به وقت گرینویچ
گذشته است. عدد این برچسب بسیار مفید ، قابل تبدیل به هر قالبی از زمان می باشد

%x : یک نمونه قالب مرکّب
برای مثال: "۸۹/۱۱/۲۲"
امّا برای نمایش صحیح در صفحات html ، باید در بین تگ <span dir="ltr"></span> قرار گیرد.

متفرّقه _ Miscellaneous

%n : کاراکتر مخصوص سطر جدید ("\n")
جهت رفتن به سطر جدید در سورس

%t : کاراکتر مخصوص تب - ("\t") Tab
جهت ایجاد فاصله ی هوشمند تب

%% : کاراکتر مخصوص درصد ("%")
درج علامت درصد (%) در خروجینشانی کوتاه این صفحه: